Skip to content

gaza war

ap23293528476916_slide-8457f0881896cb0f8b3927355101f4dfa8b2373c-s1300-c85

হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ অংশ হিচাপে গাজাত চাৰিদিনীয়া যুদ্ধৰ বিৰতি আৰম্ভ .Ceasefire in Gaza

হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ অংশ হিচাপে গাজাত চাৰিদিনীয়া যুদ্ধৰ বিৰতি আৰম্ভ CEASEFIRE IN GAZA হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ অংশ হিচাপে গাজাত… Read More »হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ অংশ হিচাপে গাজাত চাৰিদিনীয়া যুদ্ধৰ বিৰতি আৰম্ভ .Ceasefire in Gaza